שו"ת קורונה

12.5.20

מותר לצאת בשבת לרשות הרבים בלי עירוב עם כפפות?

שאלה:

נפסק שמותר לצאת, רק ראוי להחמיר שהם תהיינה קשורות לבגד, גזרה שמא יוריד אותן. שו"ע או"ח שא לז. והוא הדין כפפות לשמירה על סטרליות, שמא יוריד אותן לזרוק לפח. פס"ת שם 335. אבל אין להחמיר לקשור, אם הקור גדול. ערוה"ש שם קה. והוא הדין לעניננו, שבודאי לא שייך להחמיר.

הרב שלמה אבינר

תשובה: