שו"ת קורונה

12.5.20

מותר לצאת בשבת לרשות הרבים בלי עירוב עם מסיכה?

שאלה:

אמנם אסור לצאת בתחפושת. שו"ע או"ח שא כ. כגון תחפושת פורים. פס"ת שם כט. אבל אם זו תחפושת של בעל מלאכה מסויים, כגון חלוק טבח או רופא, מותר. שם 196. מ"ב שם ס"ק עב. והוא הדין בעניננו.

הרב שלמה אבינר

תשובה: