שו"ת קורונה

12.5.20

איך יעשו קריאת התורה במנין מרפסות, הרי העולה צריך להיות סמוך לספר תורה?

שאלה:

יש חמש פתרונות.
א. כל עולה יבוא לפני התורה ויברך, אך הוא יעמוד במרחק הראוי שזה 2 מטר.
ב. העולה יעמוד ממש מרחוק. הבעיה היא שאז, אינו רואה את הקריאה. וכן במקרה הקודם. והרי צריך לראות. לכן אי אפשר להעלות סומא. שו"ע או"ח קלט ג. אבל הרמ"א מתיר. וכן המ"ב ס"ק יב, שעה"צ סק"ו, מיקל.
ג. שכל עולה יקרא עצמו, והם יתחלפו לפי התור. זה ודאי טוב, אך בתנאי שבאמת יקפידו על ההוראות, ויתרחק מהקודם כאשר מתחלפים. וכן ירחץ ידיו באלכוהול ג'ל אחר כך.
ד. אחד יעלה ויקרא את כל הפרשה תחילה עד הסוף, כפי התקנה הראשונית של חז"ל. קושיא: למעשה חז"ל תיקנו שעל כל קריאה, יש לברך תחילה וסוף.
ה. אדם אחד יעלה ויקרא מתחילה עד הסוף שבע פעמים, ויברך כל פעם תחילה וסוף. נפסק בשו"ע או"ח קמג ה. זה נראה הפתרון הכי טוב.

הרב שלמה אבינר

תשובה: